Tiedoa kehityksellisestä kielihäiriöstä

Kehityksellinen kielihäiriö

ent. kielellinen erityisvaikeus (specific language impairment, SLI)

 

Kehityksellinen kielihäiriö (ent. Kielellinen erityisvaikeus, SLI, ent. dysfasia) ilmenee puheen tuottamisen ja/tai ymmärtämisen vaikeutena. Se on yläkäsite vaikeille kielen- ja puheenkehityksen häiriöille ja sisältää monia erilaisia oirekuvia ja vaikeusasteiltaan erilaisia ongelmaryhmiä. Dysfaattisia piirteitä voidaan havaita noin 2-vuotiaasta alkaen, mutta lievä kielellinen erityisvaikeus saattaa ilmetä vasta kouluiässä mm. oppimisvaikeuksina.

 

Millä tavalla kielellinen erityisvaikeus näkyy arjessa?

 

Kielellisestä erityisvaikeudesta kärsivän lapsen puheen kehitys viivästyy tai on poikkeavaa. Sanaston, lauseiden, käsitteiden ja kieliopin oppiminen on hidasta. Lapsen voi olla vaikea käyttää puhetta luontevasti keskustelussa. Kouluiässä vaikeudet tulevat esille mm. lukemisen, kirjoittamisen ja joskus myös matemaattisena vaikeutena. Kommunikoinnin tueksi lapsi saattaa tarvita puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointimenetelmiä, kuten viittomia, blissymboleja tai kuvia. Kielelliseen erityisvaikeuteen saattaa liittyä myös hahmottamisen vaikeutta ja kömpelyyttä sekä vaikeuksia sosiaalisissa suhteissa.

 

Mistä kielellinen erityisvaikeus johtuu?

 

Lapsilla SLI:n esiintyvyydeksi on todettu diagnosointikriteerien mukaan vaihdelleen 1–7 %. Kun lievät kielelliset erityisvaikeudet huomioidaan, lienee esiintyvyys noin 7 %. Puheen kehitys viivästyy jopa 19 %:lla lapsista.

Kaikkia SLI:tä aiheuttavia taustamekanismeja ei vielä tunneta, mutta erityisvaikeuden arvellaan johtuvan aivojen toimintahäiriöstä. Aivojen toimintahäiriö johtunee useimmiten perinnöllisten tekijöiden ja ympäristön yhteisvaikutuksesta. Kaksos- ja perhetaustatutkimusten mukaan erityisvaikeuden syy näyttäisi olevan valtaosassa geneettinen.  Raskauteen, synnytykseen ja vastasyntyneisyyskauteen liittyvät ongelmat selittävät harvoin erityisvaikeutta. Kielellisten ongelmien, luki- tai oppimisvaikeuksien ja puheen ja kielen viivästyneen kehityksen esiintyminen lähisuvussa lisäävät SLI:n riskiä lapsella, jonka puheen kehitys viivästyy.

 

Miten kielellisestä erityisvaikeudesta kärsiviä lapsia ja nuoria kuntoutetaan?

 

Tärkein kielellisestä erityisvaikeudesta kärsivän lapsen kuntoutusmuoto on puheterapia. Lisäksi hän voi tarvita esimerkiksi toimintaterapiaa tai neuropsykologista kuntoutusta.

 

Mitä yhdistykset tekevät?

 

Kielellisestä erityisvaikeudesta kärsivien lasten ja nuorten perheet ovat perustaneet yhdistyksiä ja kerhoja eri puolille Suomea. Toimintaa on jo yli 50 paikkakunnalla. Yhdistykset ja kerhot järjestävät jäseniltoja, koulutustilaisuuksia sekä kuntoutus- ja virkistystoimintaa. Ne toimivat myös alueidensa edunvalvojina ja tiedottajina kielellistä erityisvaikeutta koskevissa asioissa.Yhdistykset kuuluvat Aivoliittoon. Yhdistysten jäsenet saavat tietoa kielelliseen erityisvaikeuteen liittyvistä asioista myös Aivoliiton julkaisemasta Kielipolku-lehdestä.

 

Mitä on sopeutumisvalmennus?

 

Sopeutumisvalmennus on lakisääteistä lääkinnällistä kuntoutusta. Aivoliitto järjestää sopeutumisvalmennuskursseja eri ikäisille kielellisestä erityisvaikeudesta kärsiville lapsille ja nuorille perheineen. Kurssit toteutetaan ensisijaisesti Aivoliiton Erityisosaamiskeskus Suvituulessa Turussa. Kurssipaikkoina on myös kuntoutuskeskuksia eri puolilla Suomea.

Kursseilla vanhemmat saavat tietoa kielellisestä erityisvaikeudesta, sen vaikutuksista perheen arkielämään ja kuntoutusmahdollisuuksista. Kursseilla tuetaan kunkin perheen tilannetta ja etsitään uusia voimavaroja arkipäivään. Vanhempien ja lasten ohjelma koostuu keskustelu- ja toiminnallisista ryhmistä sekä asiantuntijoiden alustuksista ja luennoista. Kielellisestä erityisvaikeudesta kärsivät lapset toimivat osaksi omissa pienryhmissään, joissa otetaan huomioon kunkin lapsen erityistarpeet. Sisarusten ryhmissä toteutetaan omaa sisarussopeutumisvalmennusohjelmaa. Ohjatun toiminnan lisäksi lapsilla on mahdollisuus vapaaseen leikkiin ja harrastamiseen.

Lisätietoa Aivoliiton toiminnasta ja sopeutumisvalmennuskursseista  löydät osoitteesta www.aivoliitto.fi.