Säännöt

PÄÄKAUPUNKISEUDUN DYSFASIAYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE
1§ Yhdistyksen nimi on Pääkaupunkiseudun dysfasiayhdistys ry., ruotsiksi Huvudstadsregion dysfasiförening rf. Yhdistyksen kotipaikkana on Vantaa ja toiminta-alueena koko pääkaupunkiseutu. Yhdistys on suomenkielinen, mutta se voi käyttää toiminnassaan myös ruotsin kieltä.

TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU
2 § Yhdistyksen tarkoituksena on:
1. toimia dysfaatikkojen ja heidän läheistensä yhdyssiteenä ja tukijana,
2. edistää jäsenistönsä hoitoa ja kuntoutusta,
3. toimia jäsenistönsä oikeuksien valvojana ja
4. tehdä tunnetuksi edustamansa ryhmän erityispiirteitä.

3 § Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
1. valvoo ja edistää jäsenistönsä etuja,
2. harjoittaa virkistys-, kuntoutus- ja tiedotustoimintaa ja
3. järjestää koulutus- ja kurssitoimintaa.

4 § Yhdistyksellä on oikeus omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta. Yhdistyksellä on oikeus vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja sekä hankkia varoja keräyksillä.

JÄSENET
5 § Yhdistyksenä jäseniä ovat 15 vuotta täyttäneet dysfaatikot, heidän läheisensä ja muut asiasta kiinnostuneet yksityiset henkilöt, oikeuskelpoiset yhteisöt tai säätiöt.

Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia jäseniä tai kannattajajäseniä.

Jäsenyyttä on haettava kirjallisesti ja jäsenhakemuksen hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus.

6 § Yhdistys voi kutsua kunniajäsenikseen sen tarkoitusperiä erityisesti edistäneitä henkilöitä ja kunniapuheenjohtajaksi hallituksen puheenjohtajana ansiokkaasti toimineen henkilön.

Kunniajäseneksi ja kunniapuheenjohtajaksi kutsumisesta tekee esityksen yhdistyksen hallitus ja siitä päättää yhdistyksen vuosikokous.

Kunniajäsenen ja kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen.

7 § Jäsenen, joka haluaa erota yhdistyksestä, on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi erota myös kirjoittamalla erostaan yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Ero astuu voimaan välittömästi.

Jos jäsen jättää täyttämättä velvollisuutensa yhdistystä kohtaan tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja, voi yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä erottaa hänet/sen yhdistyksestä. Ennen päätöksen tekemistä asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa.

Jäsen voidaan katsoa eronneeksi yhdistyksestä, mikäli tämä on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta kalenterivuoden loppuun mennessä.

Jäsenellä, joka eroaa tai erotetaan yhdistyksestä, ei ole oikeutta yhdistyksen omaisuuteen.

JÄSENMAKSU
8 § Jokainen jäsen suorittaa kalenterivuosittain 31.12. mennessä jäsenmaksun, jonka suuruuden päättää yhdistyksen vuosikokous.

Jäsenellä, joka on laiminlyönyt jäsenmaksun maksamisen edelliseltä kalenterivuodelta, ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksessa, ennen kuin jäsenmaksu on maksettu.

Kunniajäseniksi ja kunniapuheenjohtajiksi kutsutuilta ei jäsenmaksua peritä.

HALLINTO- JA TOIMEENPANOELIMET
9 § Päätösvaltaa yhdistyksessä käyttävät jäsenet yhdistyksen kokouksissa siten kuin näissä säännöissä on jäljempänä määritelty.

Yhdistystä edustaa ja sen toimintaa johtaa hallitus, jonka yhdistyksen vuosikokous valitsee.

Yhdistyksen toimielinten kokousten pöytäkirjat laaditaan suomen kielellä.

10 § Yhdistyksen varsinainen kokous on vuosikokous, joka pidetään 15.2.-15.3. välisenä aikana.

Yhdistyksen kokousten tarkemman ajan ja paikan määrää hallitus.

Yhdistyksen vuosikokouksesta ilmoitetaan jäsenille kirjallisesti vähintään 14 päivää ennen kokousta.

11 § Yhdistyksen kokouksessa voidaan tehdä päätöksiä kokouskutsussa ilmoitetuista asioista. Muita asioita voidaan ottaa keskusteltaviksi ja päätettäviksi, mikäli kokous näin päättää.

Jäsenen, joka haluaa saada tietyn asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on tehtävä siitä kirjallinen esitys hallitukselle viimeistään kokousta edeltävän joulukuun loppuun mennessä.

12 § Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan läsnäolevat ja äänioikeutetut jäsenet
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
6. Käsitellään hallituksen kertomus yhdistyksen toiminnasta edelliseltä kalenterivuodelta
7. Käsitellään hallituksen laatima kertomus yhdistyksen tileistä ja tilintarkastajien lausunto edellisen kalenterivuoden ajalta
8. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tileistä ja hallinnosta hallitukselle ja muille tilivelvollisille
9. Päätetään jäsenmaksun suuruudesta kuluvalle kalenterivuodelle
10. Vahvistetaan toimintasuunnitelma kuluvalle kalenterivuodelle ja yleissuunnitelma seuraavien vuosien toimintaa varten
11. Vahvistetaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot ja matkakorvaukset
12. Käsitellään muut talousarvioasiat
13. Vahvistetaan tulo- ja menoarvio kuluvalle kalenterivuodelle
14. Valitaan hallituksen puheenjohtaja
15. Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet
16. Valitaan kaksi varsinaista ja kaksi varatilintarkastajaa tarkastamaan yhdistyksen tilejä ja hallinto.
17. Päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista ja keskustellaan tai päätetään jäsenten vireillepanemista asioista.

13 § Yhdistyksen sääntömääräinen kokous pidetään, milloin yhdistyksen kokous tai hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä erityisesti ilmoitettua asiaa varten sitä kirjallisesti hallitukselta vaatii.

Hallituksen on kutsuttava kokous koolle kahden kuukauden kuluessa siitä, kun pyyntö on hallitukselle saapunut.

Ylimääräisestä kokouksesta ilmoitetaan jäsenille samoin kuin varsinaisesta kokouksesta.

ÄÄNIOIKEUS
14 § Äänivaltaa yhdistyksen kokouksissa käyttävät yhdistyksen varsinaiset jäsenet.

Kannattajajäsenillä ei ole äänioikeutta. Jokaisella varsinaisella jäsenellä on yksi ääni. Kunniajäsenillä ja kunniapuheenjohtajalla on äänioikeus.

Mikäli jäsenmaksua ei ole maksettu, noudatetaan mitä 8 §:ssä on määrätty.

Kokouksissa asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Vaaleissa äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.

YHDISTYKSEN HALLITUS
15 § Yhdistystä edustaa ja sen toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja sekä vähintään neljä ja enintään kuusi varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä.

Hallituksen toimikausi on yksi vuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan tai hänen ollessaan varapuheenjohtajan ja vähintään kolmen muun jäsenen ollessa läsnä.


16 § Hallituksen tehtävänä on yhdistyksen asioita hoitavana ja toimintaa johtavana elimenä:
1. edustaa yhdistystä ja panna toimeen yhdistyksen kokousten päätökset
2. pitää luetteloa jäsenistä
3. päättää yhdistyksen ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä
4. kutsua koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistella niissä käsiteltävät asiat
5. hoitaa taloudellisesti yhdistyksen varoja ja muuta omaisuutta sekä huolehtia siitä, että tilinpäätös tehdään määräaikana
6. laatia yhdistyksen vuosikokoukselle kertomus yhdistyksen toiminnasta edelliseltä kalenterivuodelta ja toimittaa vuosikokoukselle kertomus yhdistyksen tileistä edelliseltä kalenterivuodelta tilintarkastajien lausuntoineen
7. laatia yhdistyksen vuosikokoukselle yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvioesitys kuluvaa kalenterivuotta varten ja yleissuunnitelma seuraavien vuosien toimintaa varten
8. valita keskuudestaan varapuheenjohtaja vuodeksi kerrallaan
9. asettaa tarpeelliseksi katsomansa johtokunnat, työryhmät ja toimikunnat
10. ottaa ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt sekä päättää heitä koskevista työsuhdeasioista
11. valita tarvittavat edustajat yhteistyöelimiin ja kokouksiin
12. huolehtia ja vastata yhdistyksen muidenkin asioiden hoitamisesta lain, näiden sääntöjen ja yhdistyksen kokousten päätösten mukaisesti

TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS
17 § Yhdistyksen tilivuotena on kalenterivuosi.
Yhdistyksen tilit on jätettävä tilivuotta seuraavan tammikuun loppuun mennessä tilintarkastajille, joiden on helmikuun 15. päivään mennessä, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta annettava niistä lausuntonsa yhdistyksen hallitukselle edelleen esitettäväksi yhdistyksen vuosikokoukselle.

NIMENKIRJOITTAJAT
18 § Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä
hallituksen tähän tehtävään määräämät luottamus- ja toimihenkilöt, aina kaksi yhdessä.

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN
19 § Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä yhdistyksen vuosikokouksessa, jos muutosehdotusta kannattaa vähintään kolme neljäsosaa annetuista äänistä. Yhdistyksen jäsenen tätä tarkoittava ehdotus on toimitettava hallitukselle kokousta edeltävän joulukuun loppuun mennessä.

Hallituksen on ilmoitettava ehdotuksesta jäsenille kokouskutsussa ja liitettävä mukaan oma lausuntonsa.

YHDISTYKSEN PURKAUTUMINEN
20 § Yhdistys purkautuu, jos kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, joista toinen on vuosikokous, purkautumista on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa annetuista äänistä. Yhdistyksen jäsenen tätä tarkoittava ehdotus on tehtävä 19 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi sen varat on käytettävä sääntöjen 2 §:ssä määrittelemiin tarkoituksiin sillä tavalla, kun yhdistyksen viimeinen purkautumisesta päättävä kokous määrää.

21 § Muuten noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.